Fizetési Moratórium


 

Tájékoztatjuk, hogy a 2020. évi CVII. törvény és a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti fizetési moratórium 2022. december 31-én véget ért. Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetési moratórium lezárultát követően – 2023. januárjától – a törlesztési kötelezettség újraindul.62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet
a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól


A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az adós eredeti szerződési feltételeknek megfelelő teljesítése nem érinti a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratórium hatályát.
(2) Az R. 1. § (1) bekezdése szerinti teljesítés esetén a teljesítést a szerződésnek a moratórium elrendelése előtt hatályos rendelkezései szerint kell jóváírni.
(3) Az R. 1. § (1) bekezdését a munkáltatói kölcsönre is megfelelően kell alkalmazni.
(4) Az R. 8. §-ától eltérően az R. 1. § (1) bekezdése alkalmazásában adósnak minősülnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti pénzügyi vállalkozások és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti befektetési alapok is.
(5) Az R. 1. § (2) bekezdését a garanciaszerződésre, illetve a garanciavállaló nyilatkozatra is megfelelően kell alkalmazni.
2. § (1) A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.
(2) A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.
(3) A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.
(4) A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.
3. § A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerint folyósított kölcsön alapján fizetendő kezességvállalási díj az R. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt elengedésre kerül.
4. § (1) Az R. 2. §-ában foglalt rendelkezéseket az R. hatálybalépésétől kötött szerződésekre 2020. december 31-ig kell alkalmazni. Amennyiben e határidő nem kerül meghosszabbításra a teljes hiteldíj mutató tekintetében, ezt követően az adott hitelező szerződéskötéskor érvényben lévő hirdetményében meghatározott teljes hiteldíj mutató válik irányadóvá.
(2) Az R. 2. §-a alkalmazásában az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes időtartamára.
5. § Az R. 1. §-a szerint módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.
6. § (1) Az R. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratóriumot a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek vételárrészlet-fizetési és bérletidíj-fizetési kötelezettségére is megfelelően alkalmazni kell.
(2) A Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. december 31-ig a bérleti díj meg nem fizetése miatt nem él a felmondás jogával.
7. § (1) Az R. 1. § (1) bekezdése alkalmazásában adósnak minősül a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló adós, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyek is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti fizetési haladék kiterjed a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, az R. 1. § (1) bekezdésében felsorolt, hitelviszonyból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, az R. hatálybalépése után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 
 

Tisztelt Fizetési Moratóriummal érintett Ügyfelünk!

Engedje meg, hogy tájékoztassuk a Fizetési Moratórium 2022. június 18. naptól hatályos szabályozásáról.

Ön azon jogosultak körébe tartozik, akik a csatolt Fizetési Moratórium Formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával élhetnek a Fizetési Moratórium meghosszabbításával.

Első körben a jelenlegi Fizetési Moratórium határideje automatikusan meghosszabbodik 2022. július 31-ig; ehhez nyilatkozatra nincsen szükség.

A 2022. augusztus 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó Fizetési Moratóriumot azonban kérelmezni kell a csatolt Formanyomtatványon. 

A Formanyomtatvány benyújtásának határideje 2022. július 31. napja, azaz csak az addig postára adott kérelmek beérkezése alapján adható Fizetési Moratórium  

A határidőben benyújtott Fizetési Moratórium Formanyomtatvány alapján az újabb Fizetési Moratórium 2022. augusztus 1-től december 31-ig tart.

Jelen Tájékoztatás 2022. június 24-ig kerül kiküldésre.

A Formanyomtatvány visszaküldése címe:

e-mail útján: info@belvarosizrt.hu

levélben: BELVÁROSI Pénzügyi Zrt. 1583 Budapest, Pf.: 11. címre.

személyesen benyújtva: 1149 Budapest, Róna u. 41., bejárat a Fogarasi út 48. szám felől vagy a 1051 Budapest, József nádor tér 10. szám alatt.

Budapest, 2022. június 21.

Tisztelettel:

dr. Tóth Andrea igazgatósági tag önállóan

BELVÁROSI Pénzügyi Zrt.

 
 

Kérjük olvassa el!

A Kormány 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, a 7.  § tekintetében az Alaptörvény 53.  cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 2021. évi CXXX. törvény)

a) 17. § b) pontjától eltérően a fizetési moratórium 2022. július 31. napjáig tart,

b) 17.  § c) pontjától eltérően a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2022. július 31. napjáig meghosszabbodik.

2. § A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020.  évi CVII.  törvény (a továbbiakban: 2020. évi CVII. törvény) a) 7.  § (1) bekezdésétől eltérően az adósnak a hitelezőhöz benyújtott kérelmére az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2022. augusztus 1-jétől fizetési haladékot (a továbbiakban: fizetési moratórium) kap,

b) 7. § (2) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium 2022. december 31. napjáig tart,

c) 7.  § (4) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2022. december 31. napjáig meghosszabbodik,

d) 6. §-át és 8. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

3. § A 2020. évi CVII. törvény

a) 12. § (1) bekezdésétől és a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 83. § d) pontjától eltérően a fizetési haladék 2022. december 31. napjáig tart,

b) 12.  § (4) bekezdésétől eltérően a bérlő által lakott ingatlan tulajdonosa vagy vagyonkezelője a  fizetési haladék időtartama alatt a bérleti díj meg nem fizetése miatt nem élhet a felmondás jogával.

4. § (1) Az adós a 2. § a) pontja szerinti kérelem benyújtására akkor jogosult, ha a 2021. évi CXXX. törvény 17. § a) pontja szerinti fizetési haladékot az e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően igénybe vette.

(2) Az adós a 2.  § a) pontja szerinti kérelmet az általános politikai koordinációért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal, 2022. július 31-ig nyújtja be a hitelezőhöz, amely határidő jogvesztő.

(3) A hitelező a fizetési moratórium részletszabályairól az e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül tájékoztatja az adóst.

5. § (1) Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a 2.  § a) pontja szerinti kérelem formáját és tartalmát rendeletben határozza meg. (2) Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a hitelező által alkalmazandó, a fizetési moratórium részletszabályairól szóló tájékoztatás tartalmát rendeletben határozza meg.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 99. szám 3

Kapcsolat

Telefon: (+36 1) 788-1666

E-mail: info@belvarosizrt.hu